เกี่ยวกับหน่วย


วิสัยทัศน์
สถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงในราชอาณาจักร อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมอย่างมีมาตราฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กรและประชาชน
พันธกิจ
๑.รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท 
     ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรม วงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และ         พระราชอาคันตุกะ
๒. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
๓.ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
๔.อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
๕.ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๖. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมแลแก้ไขปัญหาอาชญากรรม