ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง :๔๙ ถนนวิเชตวัฒนา ม.๑ ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔ - ๒๗๑๑๙๑ , ๐๕๔ - ๒๗๑๒๕๒
แฟกซ์ : ๐๕๔ - ๒๗๑๒๕๒  อีเมล์ : chaehom98@gmail.com