ทำเนียบผู้บังคับบัญชารายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานตำรวจแจ้ห่ม ตั้งแต่จัดตั้งจนถึงปัจจุบัน

ลำดับ
ยศ   ชื่อ   สกุล
ตำแหน่ง
ปี พ.ศ.
1
จ.ส.ต.หมื่นผดุง  สุขราษร์
หน.สภ.
2456 - 2457
2
จ.ส.ต.ปั๋น
'
 2457 - 2460
3
จ.ส.ต.หมื่น ดัดสันสานพาล (ไก่)
'
2460 - 2462
4
จ.ส.ต.หมื่นเก่ง  ใจกล้า (ม้วน  เสโลห์)
'
2462 - 2468
5
นายดาบ ดวงทิพย์  วรรณโน
'
2468 - 2474
6
จ.ส.ต.ตั๋น  สุขพันธ์
'
2474 - 2483
7
จ.ส.ต.มล.อดุลย์   นพวงษ์
ผบ.กองฯ
2483 - 2486
8
ร.ต.อ.ประถม  ศรีเอนก
'
2486 - 2488
9
ร.ต.อ.อุดม    วัฒนภูมิ
'
2488 - 2490
10
ร.ต.อ.ลำพูน  พยัคฆบุตร
'
2490 - 2495
11
ร.ต.อ.สวงษ์   บูรณ์พิมพ์
'
2495 - 2498
12
ร.ต.อ.จำกัด   สิงหเสนี
'
2498 - 2501
13
ร.ต.อ.เสนอชาติ  วิมุกตานนท์
'
2501 - 2502
14
ร.ต.อ.ประชุม   อนันต์
'
2502 - 2504
15
พ.ต.ท.จุมพล   อนุกุลยุทธธน
'
2504 - 2510
16
พ.ต.ท.ชวน      งามจิต
'
2510 - 2512
17
ร.ต.อ.สุโข       เจริญพิศาล
'
2512 - 2514
18
ร.ต.อ.สัมภาษณ์  พันธโชติ
'
2514 - 2517
19
พ.ต.ท.สรวุฒิ    หุตะวัฒนะ
สวญ.สภ.
2517 - 2520
20
พ.ต.ท.จันทร์    เพ่งสุกาญจ์
'
2520 - 2521
21
พ.ต.ท.ศิริ        วิบูลย์สันติ
'
2521 - 2522
22
พ.ต.ท.ส่ง        อินทราวิวารัตน์
'
2522 - 2523
23
พ.ต.ท.สุนทร    บุญเชียง
'
2523 - 2525
24
พ.ต.ท.วิโรจน์    สาธุการ
'
2525 - 2525
25
พ.ต.ท.มงคล     นรนันต์ชัย
'
2525 - 2528
26
พ.ต.ท.ยงยุทธ   หลิมกำเนิด
'
2528 - 2531
27
พ.ต.ท.กายชาติ  มาลีวัตร
'
2531 - 2532
28
พ.ต.ท.ประยุทธ  วะนะสุข
'
2532 - 2535
29
พ.ต.ท.จักรี       ตั้งชูชาติ
'
2535 - 2537
30
พ.ต.ท.จักรี       ตั้งชูชาติ
รอง ผกก.หน.สภ.
2537 - 2538
31
พ.ต.ท.หิรัญ      ชาตตระกูล
'
2538 - 2540
32
พ.ต.ท.วิชัย       เดี๊ยะเพชร
'
2540 - 2541
33
พ.ต.ท.ระดม     จันทร์กระจ่าง
ผกก.สภ.
2541 - 2542
34
พ.ต.ท.อุดม      เอี่ยมโอภาส
'
2542 - 2544
35
พ.ต.อ.รัฐศักดิ์   เทศโมลี
'
2544 - 2547
36
พ.ต.อ.มนตรี     พงษ์ทัดศิริกุล
'
2547 - 2549
37
พ.ต.อ.เทอดคม สุภาพงษ์
'
2549 - 2550
38
พ.ต.อ.วรเดช    จันทราศัพท์
'
2550 - 2553
39
พ.ต.อ.นคร       ขวานเพชร
'
2553 - 2555
40
พ.ต.อ.อานุภาพ  เกื้อหนุน
'
2555 - 2558
41
พ.ต.อ.สมเดช   ทศพร
               '
2558 - 2559
42
พ.ต.อ.นพดล  ใบเรือ               "   2559 - 2562  
    43 พ.ต.อ.วิชาญ  ชูฤทธิ์               "      2562 - 2563
    44พ.ต.อ.สมพงษ์  บุญมาประเสริฐ              "     2563 - ปัจจุบัน