กต.ตร.

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.แจ้ห่ม 

. นาย สมบูรณ์                รูปสะอาด            ประธานคณะกรรมการ (ประชาชนที่มาจากการเลือก)
๒. นาย ถวิล                     กุญชร                 รองประธานคณะกรรมการ (นายกเทศมนตรีตำบล ทุ่งผึ้ง)
๓. นาย พิเดช                   สัตย์มาก             รองประธานกรรมการ (กำนันตำบลปงดอน)
. พ.ต.อ.นพดล              ใบเรือ                 กรรมการ (ผู้กำกับสภ.แจ้ห่ม)
๕. พ.ต.ท.สมพงษ์            ตั้งตัว                 กรรมการ (รอง ผกก.สส.สภ.แจ้ห่ม)
๖. พ.ต.ท.มงคล               ดีพัฒนกุล            กรรมการ (รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.แจ้ห่ม
๗. พ.ต.ท.หญิง บัวหวาน   ระวานนท์            กรรมการ (สว.ธร.สภ.แจ้ห่ม)
๘. นาย สิงห์ทอง              สมมิตร               กรรมการ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ อ.แจ้ห่ม)
๙. นาย นพดล                  เมืองคำบุตร        กรรมการ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก)
๑๐. นาย บุญทวี               วิทยาคุณ            กรรมการ (ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา)
๑๑. นาย นภปนนท์           สุรินทร์โท           กรรมการ (ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา)
๑๒. ว่าที่ร้อยตรี ดุจเดี่ยว    วงค์ภักดิ์             กรรมการ (เกษตรอำเภอแจ้ห่ม)
๑๓. นาย วินัย                   กลั่นภูมิศรี           กรรมการ (ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก)
๑๔. นาย จรัญ                  รูปสะอาด            กรรมการ (ประชาชนที่มาจากการเลือก)
๑๕. นาย อเนก                 ประสม                กรรมการ (ประชาชนที่มาจากการเลือก)

๑๖. นาย ติ๊บ                     บุญยืน              
กรรมการ (ประชาชนที่มาจากการเลือก)


๑๗. นาย สมควร               ปิงวัง                  กรรมการ (ประชาชนที่มาจากการเลือก)


๑๘. นาย สงวน                   วงศ์วรกุลกิจ
        กรรมการ (ประชาชนที่มาจากการเลือก)

๙. นาย กฤษดา              อุเทนสุด             ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก) 


๒๐. นางสาว อัชฎาพร       เคร่งครัด             เหรัญยิก (ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก) 


๒๑.ด.ต.สุรไกร                 ใจชุ่ม                  กรรมการ (ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน)


๒๒ พ.ต.ท.มนตรี              ภูริปัญญาวรกุล     กรรมการ/เลขานุการ (รอง ผกก.ป.สภ.แจ้ห่ม)


๒๓. ด.ต.สมบูรณ์              สีเหลือง              ผู้ช่วยเลขานุการ 


๒๔. ด.ต.ชรินทร์               อุตมีมั่ง                ผู้ช่วยเลขานุการ